Regeert de leugen?

[flash /flv/20081214_regeert_de_leugen.flv]

“Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtig getuige bedrog.”

Spreuken 12:17

Schriftlezing

“Van de vrucht van zijn mond wordt iemand met het goede verzadigd; wat eens mensen handen volbrengen, keert weder tot hem. De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs. Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad. Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtig getuige bedrog. Er zijn er, van wie het gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Een waarachtige lip bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong slechts voor een ogenblik. Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde. De rechtvaardige zal generlei onheil treffen, maar de goddelozen zijn vol van rampspoed. Leugenlippen zijn de HERE een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig. Een schrander mens houdt zijn kennis voor zich, maar het hart der zotten verkondigt dwaasheid.”

Spreuken 12:14-23

Boodschap

Pas kreeg ik een korte tekst onder ogen over de Zwitserse grondlegger van het Rode Kruis. Onder de titel Henry Dunant – rood op het kruis, zond de Zwitserse televisie een film over hem uit. Maar de regisseur had het niet nauw met de echte geschiedenis over Dunant genomen. In een interview gaf hij toe, dat hij met opzet het christelijke geloof, dat Dunant had geïnspireerd, weggelaten had, om zijn eigen verhaal niet te bederven. Maar met het verzwijgen van de diepe motivatie voor zijn initiatief, wordt geen recht aan de man gedaan. Je zou kunnen zeggen, dat de regisseur de beroemde naam van Henry Dunant gebruikte, liever misbruikte, om zijn eigen verhaal op te hangen.

In 1852 schreef Dunant een brief, waarin hij schreef: “Wij willen deze grote waarheid in de wereld verkondigen, dat alle discipelen van Jezus, die alleen in Hem hun toevlucht, hun unieke rechtvaardiging voor God vinden, slechts één enkele en unieke geestelijke familie vormen.” Maar gebeurt vandaag niet precies hetzelfde met Jezus Christus? Zijn Naam wordt gebruikt, misbruikt, om een of ander verhaal op te hangen, dat niets met Hem te maken heeft. Het ergste is, dat dit niet alleen op televisie gebeurt, maar hoog van kansels wordt verkondigd.

In deze Adventstijd wordt soms de Godheid van de Here Jezus betwijfeld. Wel hoor je, tot vervelens toe, “God is liefde.” Zo, en wat betekent het dan? Ja, God zond Zijn Zoon naar deze aarde. Waarom dan? Ja, Hij stierf op het Kruis van Golgotha, dat door Zijn bloed roodgekleurd werd. Wat had Hij dan gedaan? Niets, Hij was onschuldig, dat zei Pilatus zelfs. Waarom gebeurde het dan? Ja, nu moet je me niet teveel vragen. Dat weet ik ook allemaal niet. God is liefde, dat is toch genoeg! Nee, dat is niet genoeg. De mensen willen wel graag over Jezus horen, maar over zonde moet je het niet hebben. Alsjeblieft niet, zeg. Maar dat was nu juist de reden, waarom Hij naar deze wereld kwam, om dat probleem op te lossen. Ja maar, de mensen willen geen bangmakerij over eeuwige verlorenheid. Dit is geen bangmakerij. Waar slaat het op, als de mensen wel willen horen over Gods liefde, maar dat ze niets van Zijn heiligheid willen weten. Dat is kost voor de zware broeders, zeggen ze dan. Nou, zwaar of niet, de Bijbel zegt het duidelijk. Aan de Romeinen schreef de apostel Paulus:

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”

Romeinen 3:23

Daar ontkomt niemand aan. Maar als dat zo is, kan ik er toch niets aan doen! Is er dan geen oplossing? Jazeker. Paulus vervolgt zijn tekst:

“maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

Romeinen 3:24

Het kan alleen door Hem, een andere weg is er niet. De Here Jezus is Gods Zoon, God uit God. Hij kwam naar deze aarde en nam de menselijke gestalte aan. Hij leefde en woonde onder de mensen. God had Zijn Wet aan Israël gegeven, maar het volk hield die Wet niet. Niemand kan die Wet houden. Is die dan zo onrechtvaardig? Nee, de Wet is heilig en volmaakt. Daar valt niet op af te dingen. Kerstfeest herdenkt dat de Here Jezus, Gods Zoon, mens werd. Hij kwam om die Wet te vervullen. Hij voldeed aan de eisen van die Wet. Wie dat gelooft en zijn toevlucht tot Hem neemt, valt onder de verlossing. Iedere keer, dat een mens zondigt, mag hij om vergeving vragen. De apostel Johannes schreef:

“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.”

1 Johannes 4:9

In diezelfde brief schreef hij:

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.”

1 Johannes 1:9-10

Als iemand vindt, dat het wel losloopt met zijn zonden, en dit allemaal niet nodig heeft. vergist hij zich. Er zijn mensen, die zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wanneer het zover komt, zullen we wel zien. Maar dan is het te laat. Dit is geen bangmakerij. Waarom zouden we? Als iemand zonder parachute uit een vliegtuig springt, zegt hij ook niet, als ik op de grond kom, zie ik wel verder. Dan is hij uitgekeken. Als een verstandig iemand in dit leven met twee benen op de grond staat, vraagt hij zich af, en wat komt er straks als het leven voorbij is? Die kwestie moet in dit leven geregeld worden. Dan dekt hij zich in. Maar dat kan alleen maar in het heden. Alles wordt weer in gereedheid gebracht om het Kerstfeest te gaan vieren. De economische depressie kan de pret niet bederven. Ondanks de grote problemen, wordt er dit jaar meer gekocht en meer geld uitgegeven dan vorig jaar. Maar waar slaat zo’n Kerstfeest op? Welke plaats krijgt het Kerstkind, de Verlosser, bij dit feest? Waar gaat het om bij dit feest? Of is het alleen maar een cultureel verschijnsel, een commercieel hoogtepunt voor de middenstand? Kwam de Here Jezus daarvoor naar deze wereld? Wordt Zijn Naam daarvoor gebruikt, misbruikt? Wordt het Kruis, dat roodgekleurd was door Zijn bloed vergeten, om er een eigen verhaal aan op te hangen? De tekst waar we mee begonnen was:

“Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtig getuige bedrog.”

Spreuken 12:17

De waarheid is, dat de Here Jezus, Gods Zoon naar deze aarde kwam om het zondeprobleem, ons probleem, op te lossen. Maar dat kan alleen op Zijn voorwaarden. Laten we vooral geen Kerstfeest gaan vieren, maar weglaten, waarom de Here Jezus naar deze aarde kwam. Dan is het geen Kerstfeest, maar een vermaak dat je kunt vergelijken met Carnaval. Een cultureel gebeuren zonder geestelijke inhoud. De Zwitserse regisseur had de naam van Dunant nodig om zijn verhaal aan op te hangen, maar met zijn geloof kon hij niets. Helaas gebruiken velen de naam van Jezus om hun verhaal aan op te hangen, maar waarom Hij Zijn leven gaf, speelt geen rol. In de kribbe van Bethlehem kwam het Kerstkind de wereld in. Aan het Kruis op Golgotha ging Hij de wereld uit. De weg daarheen begon in de Kerstnacht en eindigde op Goede Vrijdag. Hoe zou het toch komen, dat de hele wereld rond de Kribbe in Bethlehem in rep en roer is, maar dat het op Goede Vrijdag rond het Kruis zo akelig stil is? Waar zijn ze dan allemaal? Laten we nooit het roodgekleurde Kruis van Golgotha vergeten. Regeert de leugen? Nee! Ter voorbereiding voor het komende Kerstfeest, Christusfeest zingen we biddend:

“Hoe zal ik U ontvangen? Hoe wilt Gij zijn ontmoet? O, ’s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed? Dat ons Uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte, wat U behaag’lijk zij!

Wat deed uit ’s Hemels zalen, o Heer der heerlijheên, op aard’ U nederdalen? Uw grote liefde alleen, Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend’ armen en reddend ons omsloot.”

Amen.

~Drs. K. van Berghem