Eindoplossing

[flash /flv/20081026_eindoplossing.flv]

“En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.”

Zacharia 14:9

Schriftlezing

“Zie, er komt een dag voor de Here waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige. Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen; men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de Here bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.”

Zacharia 14:1-13

Boodschap

De hoofdstukken 12 tot en met 14 van het Boek Zacharia gaan over de Wederkomst van Jezus Christus en de vestiging van het Koninkrijk Gods op aarde. Vandaag gebeurt er van alles in de wereld. Ook in eigen land zijn er zorgen. We hebben het al verschillende keren over de Wederkomst van Jezus Christus gehad. Maar vandaag vragen de dagelijkse zorgen onze aandacht. Als we om ons hen zien valt het op, dat de ontwikkelingen in de samenleving steeds groter worden en steeds sneller gaan. Wereldwijd zijn politieke leiders in rep en roer. Zelfs zij hebben er moeite mee om het bij te houden. Omdat wij het als gewone burgers nog minder kunnen bijhouden, bestaat het gevaar, dat we de knop maar even omdraaien. Bovendien, wat kunnen we er aan veranderen? We zien bijvoorbeeld, dat er steeds meer macht in steeds minder handen komt. De geschiedenis is in een stroomversnelling geraakt. En niemand weet waar dit op uitloopt. Dan wordt het tijd, dat we in Gods Woord gaan ontdekken, waar het op uitloopt. Dan komen we op een gegeven moment uit bij Jeruzalem. Alle volken krijgen met Jeruzalem te maken. In de politiek is deze stad een struikelblok. Het is elke dag in het Nieuws. Wat zegt Gods Woord daarover?

“Zie, Ik, zegt God, maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.”

Zacharia 12:2-3

De leiders van de volken zijn met andere dingen bezig. Er staan grote belangen op het spel. En dat klopt, maar het leidt tegelijk de aandacht af, van wat Gods Woord zegt. Wat de profeet Zacharia geprofeteerd heeft, is nog niet gebeurd. Het is geen geschiedenis, maar toekomst. De eindbeslissing op het wereldtoneel moet nog vallen. Dit kun je geloven of niet, maar wat Gods Woord zegt, gebeurt altijd, ook al zouden we liever iets anders horen. Gelovigen mogen weten, dat Jezus Christus bij zijn Wederkomst orde op zaken zal stellen. Maar er gaat nogal wat aan vooraf. De beschrijving, die Zacharia van de komende gebeurtenissen geeft, liegen er niet om. Het is niet de bedoeling, dat we door die profetie in paniek raken. Maar, als we Gods Woord geloven, is het zaak ons leven op die toekomst in te richten. Is onze relatie met de Here Jezus op orde? Het gaat om meer dan alleen maar wat we vandaag meemaken. We moeten ons niet vastbijten in het heden, we moeten ook niet gaan zweven alsof ons niets kan overkomen. We moeten nuchter zijn en niet gaan speculeren. We moeten zowel het een als het ander serieus nemen. We willen zo graag de touwtjes in eigen hand houden.

Uit ervaring weten we, dat het zo niet werkt. Er gebeuren altijd dingen waar we geen invloed op hebben. Het overkomt ons. De oorlog van 1940 overkwam ons, de watersnood van 1953 overkwam ons; de crisis van vandaag overkomt ons. Het is een goede gewoonte om een kerkdienst te beginnen met de uitspraak: “Onze hulp en onze verwachting is van de Here, die de hemel en de aarde geschapen heeft.” Maar het mag geen mooie formule van een plechtig begin zijn, die geen inhoud heeft. Het is een geloofsbelijdenis, die ook onze onmacht uitdrukt. En of het nu goed gaat, of niet, als het er op aankomt, verandert het niets aan onze afhankelijkheid, onze onmacht. En dit is nu juist wat wij als mensen niet willen. Laten we maar eerlijk bekennen, dat we er al in ons eigen kleine leven moeite mee hebben, laat staan met wat er in die grote wereld gebeurt.

Om die reden, heeft de gelovige meer dan ooit vaste grond onder de voeten nodig. We mogen staan op de Rots, Christus. Dat kan alleen als we ons leven aan Hem hebben toevertrouwd. Het betekent ook, dat we gehoorzaam aan Gods Woord zijn geworden. Gehoorzaamheid is vandaag ook al zo’n moeilijk woord. De wereld om ons heen verkondigt, dat we moderne, volwassen mensen met zelfbeschikking zijn. Als we om ons heen zien, zien we de resultaten van die zelfbeschikking. Ik zei het al, we zien steeds meer macht in steeds minder handen. Men heeft de mond vol van democratie. In de praktijk leven we in een dictatuur. De profeet Zacharia laat zien, waar het op uitloopt. Er staan verschillende verschrikkelijke gebeurtenissen op het programma. Je moet er niet aan denken. Dit is het gevolg, als de zogenaamde autonome mens denkt, dat hij het voor het zeggen heeft. Als er weer een nieuwe president wordt gekozen, die zegt, dat hij de wereld veranderen zal. We weten wel beter.

Maar wat er ook gebeurt, de gelovige, die zijn leven aan Christus heeft toevertrouwd, en zich aan Gods Woord vasthoudt, mag zich voor tijd en eeuwigheid geborgen weten. Wie niet gelooft, schuift de profetie van Zacharia op zij. Ongelovigen kunnen er niets mee. Voor hen is het hoogstens goedbewaarde wereldliteratuur. Maar voor de gelovige is dit het Woord van God. Het gaat gebeuren. Er komt een eindstrijd op aarde, die zijn weerga niet kent. Alle volken krijgen er mee te maken. Of we het geloven of begrijpen, maakt niet uit. Het verandert niets aan de inhoud. De Here Jezus zei:

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Mattheüs 24:35

Zelfs als de hemel en de aarde er niet meer zouden zijn, staat Gods Woord nog altijd overeind. Het wil niet zeggen, dat ons alle moeilijkheden bespaard blijven, maar de woorden van de Here Jezus, die we in Gods Woord vinden, zijn een all-risk polis waardoor de gelovige deel mag hebben aan de eindoplossing, Gods oplossing. Dat is als Hij koning over de hele aarde zal zijn. Jezus Christus is Jezus Messias, de koning van Israël, die over de hele aarde zal regeren.

Amen.

~Drs. K. van Berghem