Skip to content

Beproef De Geesten Of Ze Uit God Zijn

Samenvatting

Deel 1: De Pinksterbeweging

Er staan grote geestelijke belangen op het spel. In gehoorzaamheid aan 1 Johannes 4:1 werd een onderzoek naar de Pinksterbeweging gedaan. In de Gemeente van Berea gingen de gelovigen bij thuiskomst na of wat de apostel Paulus had verkondigd klopte, Handelingen 17:11. Zonder onderscheid des persoons moeten wij hetzelfde doen. De Opwekking van Wales vond plaats 1904-1905. Door gebrek aan bijbelse verkondiging verliep deze opwekking. Het nieuws van de Opwekking in Wales bereikte de westkust van Amerika. Het leidde tot de opkomst van de Pinksterbeweging, die daar rond 1906 ontstond. Via Noorwegen kwam de beweging naar Europa kwam, van waaruit de beweging naar Duitsland kwam en daar tot beroering leidde. Nu ziet de Wereldraad van Kerken de Pinksterbeweging naast de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken als derde onafhankelijke pilaar waar het Christendom op rust..De grote groei van de Pinksterbeweging wordt toegeschreven aan de ervaring van de Heilige Geest. In de traditionele Pinksteropvatting is de doop met de Heilige Geest hetzelfde als de vervulling met de Heilige Geest. Behalve dat dit een onbijbels standpunt is, zijn Pinkstergeleerden het daarover onder elkaar ook niet eens. Een bekende Pinkstervoorganger is de Zuid-Koreaanse Yonggi Cho, die het onbijbelse visualiseren heeft ingevoerd. Langs die weg sluipt occultisme in de Evangelische Beweging binnen. Een ernstig bezwaar is, dat er door de onjuiste opvatting over de Geestesdoop een tweedeling onder wedergeboren gelovigen ontstaat, Er zijn volgens die lezing gelovigen, die de Geestesdoop wel, en andere gelovigen, die hem niet hebben ontvangen. In Art. 4 van de Geloofsbasis van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten over de werking van de Heilige Geest wordt aan het principe van 1 Korinthiërs 12:12-13 voorbijgegaan.

Volgens de Pinkstertheoloog Dr. P. van der Laan is het onderscheid tussen evangelische en pinkstergelovigen, dat de laatsten “iets” meer zouden hebben. Volgens hem zouden we het ook niet zonder de mystiek van de Oosters-Orthodoxie kunnen stellen. In deze studie wordt een en andere aan de Heilige Schrift getoetst waarbij ook de machten der duisternis niet over het hoofd worden gezien. In Oost-Europa hebben de gelovigen erg onder verdrukking te lijden gehad. In West Europa wordt de geestelijke strijd door een grote misleidingsoperatie van de vijand gevoerd. Geestelijke misleiding wordt geïllustreerd aan de hand van een Oudtestamentisch voorbeeld, dat ook voor vandaag geldt.

Download

Deel 2: De Charismatische Beweging

In deze studie wordt aandacht aan de zogenaamde Drie Golven van de Heilige Geest besteed. Door gebrek aan zorgvuldig taalgebruik is er grote verwarring onder gelovigen ontstaan. Het begrip Evangelisch heeft in de loop der jaren een andere betekenis gekregen dan die het vroeger had. Zie daarvoor Daaraan is de studie Evangelisch-Neo-Evangelisch gewijd. Door de Derde Golf is de Toronto Blessing bekend geworden. Deze wordt onder de loep genomen waarvan een voorbeeld in het Boek Daniël is tge vinden. Gaat het om Blessing of om Lycanthropie? De Vierde Golf beschrijft het verkeerde uitgangspunt van de fusie van evangelisch en charismatisch. Het kernprobleem is, dat in charismatische kring men niet genoeg aan de Bijbel heeft maar die met ervaring aangevuld moet worden. Er wordt ook aandacht besteed aan hedendaagse christelijke muziek. De plaats wordt aangewezen waar een breuk in gemeenten ontstaat. Aanbidding en Evangelisatie komen aan de orde. De conclusie van de studie is: Niet zo, maar zo!

Download

~Drs. K. van Berghem