Skip to content

Info

De Naam: Once Delivered

De naam “Once Delivered” is ontleend aan de Engelse tekst van Judas 3 “Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.” Dat geloof is het en niets anders. (Zie ook 2 Petrus 2:12-20) De Website wordt gericht op “geliefden in Christus.” Het gaat over het gemeenschappelijk heil. Judas vermaant zijn lezers daarvoor tot het uiterste te strijden. Dat uiterste strijden is de vertaling van het Griekse werkwoord, dat in het Nederlands met ‘agonie’ vertaald kan worden.

Wie is Dr. Karel van Berghem?

Drs. Van Berghem heeft gestudeerd aan de Brandpunt Bijbelschool te Doorn, in België aan de Bijbel School in Brussel (Institut Biblique de Bruxelles), London Bible College te London Engeland en aan het International Correspondence Institute, Brussels waar hij een Bachelor of Arts in Missions and Evangelism haalde. Zijn Master of Arts in Missions haalde hij in de Verenigde Staten aan Trinity Evangelical Divinity School in Chicago Illinois en Grace Theological Seminary in Winona Lake Indiana. Aan de Evangelische Theologische Faculteit, Heverlee België haalde hij een Licentiaat Theologie (Drs.), en werd Magister in die Teologie (Drs.) aan de Teologische Fakulteit Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika. Op 24 Januari 2009 is hij gepromoveerd tot Doctor of Philosophy (PhD) aan Cranmer Memorial Bible College & Seminary te Belfast, Noord Ierland.

Het Doel

Once Delivered Ministries waarschuwt tegen misleiding, valse leer, en New Age invoeden in de kerk en probeert een bemoediging te zijn voor de mensen die door te strijden voor het geloof, zonder gemeente komen te staan.

Tijdens mijn predikantschap in binnen- en buitenland ben ik in de pastorale bediening vragen tegengekomen waarop ik getracht heb een antwoord te geven. Dit gebeurde vanuit een traditioneel evangelische achtergrond. Hierbij wordt uitgegaan van de Inspiratie, het Gezag en de Genoegzaamheid van de Heilige Schrift. Deze Geloofsverklaring van de Evangelische Alliantie werd door bijna duizend evangelische predikanten en leiders uit meer dan 50 verschillende evangelische gemeenten en christelijke arbeid uit Europa en Amerika in 1846 in Londen opgesteld. Hierin herkennen evangelische christenen elkaar. De Inspiratie steunt op een tekst als 2 Tim. 3.16 waar de grondtekst spreekt van het door “God ge-ademde Woord.” Met het Gezag wordt uitgedrukt, dat in alle leer en leven Gods Woord het laatste woord heeft.

Met Genoegzaamheid wordt aangegeven, dat er naast Gods Woord geen wonderen, tekenen of nieuwe openbaringen als bewijs voor de waarheid of bevestiging van Gods Woord nodig zijn. De wijzigingen, die in latere jaren in deze formulering werden aangebracht worden hierbij afgewezen. Bij de ervaring, die in gemeentelijke arbeid is opgedaan is te vaak gebleken, dat gelovigen weinig of niet geïnformeerd zijn over belangrijke onderwerpen, die hun gemeentelijk- en/of geloofsleven direct of indirect beïnvloeden. Daarbij wordt gedacht aan Gods woord bij monde van de profeet: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis,” Hosea 4:6 Verder wordt gedacht aan een uitspraak van de Here Jezus zelf: “Maar als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Lucas 18:8 “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden,” Mattheus 24:11 De apostel Paulus verduidelijkt: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken,” Handelingen 20:29 Om die reden schreef de apostel Johannes: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of ze uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan,” 1 Johannes 4:1 In het kader van de Wederkomst van Christus schreef de apostel Paulus: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren,” 2 Thess 2:3

Samenvattend: kennis op geestelijk terrein onmisbaar is. Niet enkele, maar vele valse profeten zullen komen en zullen niet weinige maar velen verleiden. Ze komen de gemeente binnen en/of staan van binnen uit in de gemeente op. Daarom mogen gelovigen zich niet laten verleiden. Over afval gesproken: we zitten er middenin. Om die redenen moet de gemeente van Christus met kennis toegerust worden. Valse profeten van buiten of in de gemeente moeten doorgelicht worden. Als ze dat niet willen is het al mis. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet om het openen van een heksenjacht, maar om aan de hand van Gods Woord en met de gave van onderscheiding van geesten de valse profeten en leraars te ontmaskeren. Paulus gaf daarbij als voorschrift: “Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg,” 1 Corintiers 5:13 Daarbij geldt geen aanzien des persoons. Het gaat overigens niet om het bestrijden van personen maar van onbijbelse leringen.

~Dr. K. van Berghem